Privacybeleid

 

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke volgens artikel 4 lid 7 DSGVO

EKO-Dekor Oberflächenveredelungs GmbH
Börgerstraße 23
26903 Surwold

telefoon: 04965 - 90824-00
fax: 04965 - 90824-20
e-mail: info@eko-dekor.de

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid en hanteren de modernste veiligheidsnormen om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities van termen

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, billijkheid, transparantie"). Om dit te waarborgen willen wij u informeren over de individuele wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. Persoonsgegevens
"Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen "betrokkene"); identificeerbare gegevens: elke natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verwerking
Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

3) Beperking van de verwerking
"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het oog op het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.

4) Profilering
Profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5) Pseudonimisering
Pseudonimisering: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie behoeft te worden verkregen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

6) Bestandssysteem
Bestandssysteem: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is volgens specifieke criteria, hetzij gecentraliseerd, gedecentraliseerd of georganiseerd volgens functionele of geografische criteria.

7) voor de verwerking verantwoordelijke
"voor de verwerking verantwoordelijke": elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst, orgaan of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of in het nationale recht zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het recht van de Unie of in het nationale recht worden bepaald<8) "verwerker": iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst, orgaan of andere entiteit die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

8) Recipiënt
Recipiënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap, instelling of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door die autoriteiten wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

9) toestemming
Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van zijn of haar wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. Op grond van artikel 6 lid 1
lit. a - f DSGVO kan de rechtsgrondslag voor de verwerking in het bijzonder zijn:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
c. de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
f. de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde te beschermen, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijv. Â B. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er een wettelijke verplichting tot het bijhouden van gegevens bestaat.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

  • IP-adres
  • datum en tijd van aanvraag
  • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • inhoud van aanvraag (concrete pagina)
  • toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens
  • de website waar het verzoek vandaan komt
  • browser
  • en zijn interface


gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in relatie tot de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden uitgelegd:

- Transiënte Cookies (in aanvulling op a.)
- Persistente Cookies (in aanvulling op b.).

a. Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en >br /> z. B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Zogenaamde "third party cookies" zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst, d.w.z. niet door de eigenlijke website die u momenteel bezoekt. Wij willen u erop wijzen dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

Aanvullende functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel moet u meestal aanvullende persoonlijke gegevens opgeven die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners campagnes, prijsvragen, contractafspraken of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

 

kinderen

Onze aanbieding is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of voogden.

rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een verleende toestemming, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping onverlet.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. U kunt deze bevestiging te allen tijde aanvragen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht van toegang
Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie opvragen over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

e. het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of te laten verwerken door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om zich te verzetten tegen een dergelijke verwerking;
f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 DSGVO in verband met de doorgifte. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn. Voor verdere kopieën die u persoonlijk aanvraagt, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratiekosten. Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een elektronisch standaardformaat verstrekt, tenzij in het verzoek anders is vermeld. Het recht om een kopie te ontvangen overeenkomstig lid 3 laat de rechten en vrijheden van anderen onverlet.

(4) Recht op correctie U hebt het recht om ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de invulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht om de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins verwerkt.
b. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen gerechtvaardigde dwingende redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de DPA.
d. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e. het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DPA.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle koppelingen naar die persoonsgegevens of kopieën of replicaties daarvan te wissen.

Het recht op annulering ("recht om te worden vergeten") is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

- uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- nakoming van een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen of uitvoering van een taak in het algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
- om redenen van algemeen belang in verband met de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de gegevensbeschermingsautoriteit;
- voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsautoriteit, voor zover het in lid 1 bedoelde recht dit onmogelijk maakt of het doel van deze verwerking ernstig schaadt; of
- om rechtsvorderingen na te streven, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
b. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
d. de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, FADP bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt, zolang nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens, afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens ongehinderd te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

a. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u gebruik maakt van het recht om gegevens over te dragen in overeenstemming met lid 1, hebt u het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke partij naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht doet geen afbreuk aan het recht op uitwissing ("recht om te worden vergeten"). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van het DPA wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn om de gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of met het oog op de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, behalve wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de betreffende zaak.

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien de beslissing:

a. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,

b. is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming.

U hebt ook, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of gevestigd bent, of in de lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens in strijd met deze verordening plaatsvindt.

Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke beroepsmogelijkheden, waaronder het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de DSGVO, hebt u het recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden doordat uw persoonsgegevens in strijd met deze verordening zijn verwerkt.

gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik voor de exploitant van de website te leveren.

(2) Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google worden verzameld en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "persoonlijke gegevens".

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie handig te gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens ".doel="_blank">http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie handig te gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens.

Orderverwerkers

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (orderverwerkers), bijvoorbeeld voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven of de verwerking van betalingen. Met de dienstverlener is een aparte overeenkomst voor de verwerking van bestelgegevens gesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wij werken samen met de volgende dienstverleners:

  • ncn KG (Marienstrasse 10-12, 49716 Meppen)